دوره های آموزشی مادر و کودک

هدف دوره

هدف از برگزاری کارگاه های مادر و کودک در آموزشگاه نالج شکوفایی و پروش خلاقیت کودکان و ایجاد رابطه قوی و مستحکم مادر و فرزند و همچنین آماده نمودن کودکان برای ورود به عرصه های رسمی اجتماعی است و ما در کارگاه مادر و کودک به پرورش ابعاد مختلف رشد کودکان از لحاظ عاطفی, حسی و حرکتی, شناختی, خلاقیت و مشارکت از طریق آموزش و بازی میپردازی.

 محتوا و سرفصل هاي دوره 

این کارگاه در 2 گروه سنی مختلف تشکیل میشود :

  2 تا 4 سال

  4 تا 6 سال

که در هرکدام از کلاسها به بازیهای مربوط گروه سنی خاص میباشد که به پرورش ابعاد مختلف کودک از طریق زیر میپردازد.

   تقویت حواس پنجگانه

  هماهنگی بین چشم و دست

  افزایش دقت و تمرکز

  افزایش مهارتهای حرکتی پایه