دورهای عمومی  غیر انگلیسی

زبان آلمانی
دوره آموزشی زبان آلمانی با استفاده از مجموعه آموزشي Studio d و در سه سطح مقدماتي، متوسطه و فوق متوسط به صورت خصوصی برگزار مي‌شود.

زبان روسی

دوره آموزشی زبان روسی در سه سطح مقدماتي، ­متوسط و فوق متوسط به صورت خصوصی برگزار مي‌شود.

زبان فرانسه

دوره آموزشی زبان فرانسه با استفاده از مجموعه آموزشي  Alter égo و در سه سطح مقدماتي، ­متوسط و فوق متوسط به صورت خصوصی برگزار مي‌شود.

زبان عربی
دوره آموزشی زبان عربی با استفاده از مجموعه آموزشی صدي الحيات و در سه سطح مقدماتي، متوسطه و پیشرفته به صورت خصوصی برگزار مي‌گردد.